یاد آرون بوشنل در تاریخ و در قلب ستمدیدگان جهان باقی خواهد ماند! افسری که برای حفظ و گسترش نفوذ اشغالگرانه امپراطوری آمریکا تربیت شده بود در عملی غم انگیز اما شجاعانه اقدام به خودسوزی کرد تا به افشای جنایات اسرائیل و متحدان امپریالیستی اش بپردازد. وی قبل از اقدام به خودسوزی در حالیکه به طرف سفارت اسرائیل در واشنگتن می رفت در ویدئویی که به صورت زنده پخش می کرد ، اعلام کرد که او درصدد یک حرکت اعتراضی "افراطی" است اما همزمان روشن کرد که حرکت او در مقایسه با نسل کشی وجنایاتی که توسط استعمارگران بر علیه ملت فلسطین در حال اجراست، به هیچوجه افراطی نبوده و دیگر حاضر نیست که در این جنایات و نسل کشی همدست آنان باشد. جنایاتی که طبقات حاکم آمریکا و اسرائیل تصمیم به عادی نشان دادن آن گرفته اند. آرون در اعتراض به نسل کشی در غزه تا آخرین لحظه شعار «فلسطین آزاد باید گردد» را فریاد زد.