total_pages=1 جاکا

مبارزاتی

جنبشی که این ایده را که « قدرت سرمایه داری کشورهای امپریالیستی را نمی توان به چالش طلبید» در هم کوبید!جنبش دانشجویی فرانسه در ماه مه ۱۹۶۸ به صدای جامعه مبدل گشت و میلیونها نفر از مردم، هنرمندان و بویژه کارگران را فرا گرفت. دانشجویان با ایجاد ۶۰ سنگر شبانه با هر آنچه در دست داشتند و با به اهتزار درآوردن پرچم های سرخ به سرعت مبارزات خود را به بیرون از دانشگاهها و به سراسر فرانسه سرایت دادند. مبارزات دانشجویان با اشغال دفاتر مدیریت دانشگاه نانتر وبدنبال آن سوربن پاریس آغاز شد. دولت فرانسه تحت رهبری دوگل، سراسیمه به سرکوب خشن دانشجویان پرداخت اما این جنبش، نه تنها در هم شکسته نشد بلکه فراتر رفت و دیگر اقشار جامعه و بوِیژه کارگران را در بر گرفت.
اول ماه مه، روزجهانی کارگر را در شرایطی برگزار می کنیم که توده های زحمتکش و ستمدیده ما دو سال پر تلاطم مبارزاتی علیه رژیم جمهوری اسلامی را پشت سر نهاده است. در این دو سال زنان مبارزات پیشرو و الهام بخشی را علیه یکی از زن ستیزترین رژیم های تاریخ به پیش بردند و حمایت زنان ستمدیده و مردمان زحمتکش در عرصه جهانی را با خود همراه کردند.
یاد آرون بوشنل در تاریخ و در قلب ستمدیدگان جهان باقی خواهد ماند! افسری که برای حفظ و گسترش نفوذ اشغالگرانه امپراطوری آمریکا تربیت شده بود در عملی غم انگیز اما شجاعانه اقدام به خودسوزی کرد تا به افشای جنایات اسرائیل و متحدان امپریالیستی اش بپردازد. وی قبل از اقدام به خودسوزی در حالیکه به طرف سفارت اسرائیل در واشنگتن می رفت در ویدئویی که به صورت زنده پخش می کرد ، اعلام کرد که او درصدد یک حرکت اعتراضی "افراطی" است اما همزمان روشن کرد که حرکت او در مقایسه با نسل کشی وجنایاتی که توسط استعمارگران بر علیه ملت فلسطین در حال اجراست، به هیچوجه افراطی نبوده و دیگر حاضر نیست که در این جنایات و نسل کشی همدست آنان باشد. جنایاتی که طبقات حاکم آمریکا و اسرائیل تصمیم به عادی نشان دادن آن گرفته اند. آرون در اعتراض به نسل کشی در غزه تا آخرین لحظه شعار «فلسطین آزاد باید گردد» را فریاد زد.