(بحثی در مورد وضعیت زنان افغانستان)
برای پرداختن به این مسئله ضروریست که ابتدا به برخی از سوالات مهم در رابطه با زنان افغانستان و ستم و ظلم قرون وسطایی که توسط طالبان و حامیان امپریالیستی اش که طالبان را به مردم تحمیل کردند پرداخته شود و آنگاه به راه های مقابل برای برون رفت از این شرایط ظالمانه علیه مردم و بخصوص زنان بپردازیم.