افسری که برای حفظ و گسترش نفوذ اشغالگرانه امپراطوری آمریکا تربیت شده بود در عملی غم انگیز اما شجاعانه اقدام به خودسوزی کرد تا به افشای جنایات اسرائیل و متحدان امپریالیستی اش بپردازد.