رفیق کایپاکایا یکی از آگاه ترین، برجسته ترین و شجاع ترین رهبران جنبش کمونیستی ترکیه و منطقه است که زحمتکشان و کمونیست های ترکیه را علیه حاکمین استثمارگر و مستبد ترکیه و در میان آشفته بازاری از خط و خطوط انحرافی و رویزیونیستی متشکل کرد و حزب نوینی بر مبنای پیشرفته ترین درک از مارکسیسم تا آن زمان را به همراه یارانش بنیاد نهادند. آگاهی، برجستگی و شجاعت ابراهیم کایپاکایا محصول آگاهی او از مارکسیسم انقلابی، ماتریالیسم دیالکتیک و علم انقلاب بود که در انقلاب فرهنگی پرولتری چین تبلور یافته بود. به واقع خط انقلابی و حزبی که ابراهیم و یارانش بنیان نهادند، همانگونه که خود گفته بود «محصول انقلاب فرهنگی پرولتری » بود، همان انقلابی که در سرلوحه مبارزات انقلابی دهه ۶۰ میلادی در جهان قرار داشت.

اوضاع سیاسی

ماه ها است که پناهجویان و مهاجرین افغانستانی در پاکستان تحت فشار سیستماتیک دولت پاکستان قرار دارند. پلیس پاکستان به دستگیری مهاجری...
این درشرایطی است که مردم افغانستان و بخصوص در قریه ها در شرایط فقر مفرط و گرسنگی به سر می برند. همچنین وضعیت واقعی مناطقی که زلزله رخ ...
دست اشغالگران و بنیادگرایان مذهبی از فلسطین کوتاه...
دو سال به اندازه کافی طولانی است تا به فریبکاری و دغلکاری های امپریالیست ها ی آمریکایی و غربی که تلاش داشتند چهره تغییر یافته و مقبول...

زنان

(بحثی در مورد وضعیت زنان افغانستان)
برای پرداختن به این مسئله ضروریست که ابتدا به برخی از سوالات مهم در رابطه با زنان افغانستان و س...
آنچه که از چشم طالبان و زن ستیزان منطقه همچون جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و نیز متحدین امپریالیست آن ها دورماند به پا...
به کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران...
برخورد درست و کمونیستی به مسئله زنان بیانی از دیدگاه ما به جامعه آینده است....