ماه ها است که پناهجویان و مهاجرین افغانستانی در پاکستان تحت فشار سیستماتیک دولت پاکستان قرار دارند. پلیس پاکستان به دستگیری مهاجرین حتی آنانیکه دارای اقامت قانونی می باشند، پرداخته آنان را لت و کوب، بازداشت و شکنجه می کند و اموال شان را مصادره می کند.