پیام جمعی از کمونیست‌های انقلابی افغانستان به کارزار زنان

 به کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران


همانند ایران، افغانستان نیز زندان زنان است. بسیاری از زنانی که از جور خانواده و نظام حاکم مردسالار مورد ضرب وشتم قرار گرفته و پا به فرارنهاده اند یا در زندان بسر می‌برند و یا طعمه و اسیر باندهای قاچاق‌بر و فاسد گردیده و به منجلاب اعتیاد و فساد غوطه‌ور گردیده اند. در کشورهای افغانستان و ایران که حکومت‌های اسلامی بر آن‌ها حاکم است همواره بیشترین وخشونت بارترین نوع ستم نسبت به زنان در آن‌ها قانونی است.

امپریالیست‌ها که ادعای حفظ حقوق زنان در افغانستان را داشتند، با ایجاد دولت اسلامی متشکل از شنیع‌ترین بنیادگرایان جهادی، مردسالاری را دراین کشور رسمیت بخشیدند. جامعه مدنی و دیگر سازمانهای وابسته به آن‌ها می‌کوشند تا «قانون محوخشونت علیه زنان» را که در چوکات قانون حاکم بر جامعه تدوین یافته وسیله جلوگیری از خشونت به‌حساب آورند؛ اما خشونت وآزار واذیت جنسی نسبت به زنان تحت حاکمیت امپریالیست‌ها و دولت گمارده شده توسط آن‌ها بیش از پیش تشدید گردیده است.

اما بسیاری از دختران جوان در افغانستان دیگر تسلیم شرایط و قانون شریعت نشده و برای دفاع از حقوق خود به مبارزه برخاسته‌اند. مسیر مبارزه زنان درافغانستان مسیری همانند مبارزه زنان در ایران را دارد و باید در جبهه‌های مختلفی بجنگند. باید علیه خشونت‌های دولتی، اجتماعی و خانگی مبارزه کنند. زنان افغانستان همانند شما نه تنها باید علیه یک رژیم بنیادگرا و همچنین علیه نیروهای بنیادگرای خارج از حکومت مبارزه کنند بلکه همچنین باید علیه نیروهای امپریالیستی که خود را ناجی زنان می‌دانند مبارزه کنند. اگر در ایران امپریالیست‌ها می‌خواهند نقش ناجی را ایفاء کنند و نیروهای وابسته می‌خواهند امپریالیست‌ها را مدافع حقوق زنان معرفی کنند، افغانستان به همین بهانه اشغال شده است و زنان نتیجه کار چنین ناجیان اشغالگری را دیده‌اند. اینک بعد از آن همه ادعا مجبور شده‌اند که پرده‌ها را کنار بزنند و طالبان را به صلح و شراکت در قدرت فرا بخوانند و حقوق زنان را وجه‌المعامله مذاکرات خود قرار دهند.

مبارزه بزرگ ۸ مارس ۱۹۷۹ زنان ایران علیه حجاب اجباری نقطه‌ی عطفی در مبارزه زنان آن سرزمین محسوب می‌شود. حمایت نیروهای پیشرو برای موفقیت این مبارزه ضروری بود که متاسفانه چنین حمایتی یا صورت نگرفت و یا بسیار ناچیز بود. این درس مهمی از این مبارزه بزرگ است. جای خوشوقتی است که زنان در طی چهل سال گذشته از پای ننشستند و مبارزاتشان را هم بر ضد حجاب اجباری و هم علیه سایر قوانین ضد زن پیش برده‌اند و خاری در چشم رژیم جمهوری اسلامی بوده‌اند.

کارزار ۵ روزه زنان ایران دراروپا ثمره‌ی مبارزات پیگیر، مداوم و شکوفان شما بود و نشان داد که زنان ایران پتانسیل رهایی از چنگال خونین نظام مردسالار جمهوری اسلامی را دارند. این کارزار به مبارزات زنان خارج و داخل کشور جانی تازه می‌دمد و بر روحیه‌ی مبارزاتی زنان ایران موثر خواهد بود.

کارزار سه روزه‌ی کنونی شما برازنده و باشکوه است. شما که با عزمی آهنین همزمان به مصاف ارتجاع حاکم بر ایران و امپریالیزم آمریکا که برای تصرف ایران آمادگی می‌گیرد، می‌روید واقعا جرئت و شهامت می‌طلبد و شما این جرئت و شهامت بی نظیر را دارید چون حق با شماست و خط انقلابی در دست شماست.

این حرکت پرشور و انقلابی شما که ابتکار برپایی آن را کارزار مبارزه با خشونت بر عهده دارد، نه تنها تاثیرات بزرگی را بر مبارزات زنان تحت ستم ایران خواهد گذاشت، بلکه بر مبارزات زنان منطقه خصوصا زنان افغانستان برای پیشبرد مبارزاتشان تاثیر خواهد گذارد.

ما آگاهیم که رهایی زنان یک پدیده جهانیست و رهایی زنان تنها با از بین رفتن طبقات و تحت جامعه کمونیستی تحقق خواهد یافت. اما چنین جامعه‌ای بخودی خود و بدون مبارزه بوجود نمی‌آید. مبارزه علیه ستم جنسیتی و علیه پدرسالاری جامعه طبقاتی یک مولفه فوق‌العاده مهم از مبارزه توده‌ها علیه دشمنان طبقاتی برای رسیدن به چنین جامعه‌ای محسوب می‌شود. به همین دلیل شرکت، بسیج و سازماندهی زنان برای رسیدن به چنان جامعه‌ای یک ضرورت است. ما معتقدیم که کارزار مبارزاتی شما در خدمت چنین بسیج و سازماندهی است و در خدمت هدف نهایی آن قرار می‌گیرد.

به همین دلیل حمایت وپشتیبانی قاطع، پیگیر و همه جانبه از کارزار مبارزاتی شما را وظیفه‌ی خود دانسته و همراه وهمگام با شما حرکت نموده و به پیش خواهیم رفت.

 

جمعی از کمونیست‌های انقلابی -افغانستان

۱ دلو ۱۳۹۷

۲۰ فبروری ۲۰۱۹