total_pages=1 جاکا

زنان

(بحثی در مورد وضعیت زنان افغانستان)
برای پرداختن به این مسئله ضروریست که ابتدا به برخی از سوالات مهم در رابطه با زنان افغانستان و ستم و ظلم قرون وسطایی که توسط طالبان و حامیان امپریالیستی اش که طالبان را به مردم تحمیل کردند پرداخته شود و آنگاه به راه های مقابل برای برون رفت از این شرایط ظالمانه علیه مردم و بخصوص زنان بپردازیم.
تجلیل ما از ۸ مارچ روز جهانی زن نمی تواند بدون یادآوری و بررسی موقعیت زنان افغانستان باشد. زنانی که در قلب و مرکز حملات وحشیانه بنیادگرایی اسلامی درچهار دهه گذشته قرار داشته اند. زنان افغانستان اینک با ضد زن ترین حکومت روبرواستند. حکومتی که تولید و نتیجه دخالت های مستقیم امپریالیست ها و مرتجعین منطقه ای می باشد.
آنچه که از چشم طالبان و زن ستیزان منطقه همچون جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و نیز متحدین امپریالیست آن ها دورماند به پا خیزی و مبارزه جسورانه ای بود که زنان جوان و شجاع افغانستان در مقابل طالبان به پیش بردند. مبارزه ای که هم چنان ادامه دارد. بنابراین در شرایطی ۸ مارس را تجلیل می کنیم که شاهد سطح نوینی از مبارزات زنان افغانستان هستیم که نشانگر فازنوینی در جنبش زنان افغانستان است.
به کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران
برخورد درست و کمونیستی به مسئله زنان بیانی از دیدگاه ما به جامعه آینده است.