بین المللی

برای رهایی بشریت از قید ستم و استثمار مبارزه کنیم!
توصیه شرکت در انتخابات از جانب باب آواکیان باعث واکنش هایی از زوایای متفاوت شده است. با توجه به حساسیت اوضاع ما نیز خود را ملزم می دانیم که نظرخود در مورد این بیانیه باب آواکیان و همچنین واکنش های نسبت به آن را بیان کنیم.