زنان جسور در مبارزه علیه حجاب اجباری تنها نیستند!

کارزار زن ستیزانه " حجاب و عفاف" که در تابستان امسال توسط رژیم علیه زنان به راه افتاده، قرار است 21تیر در اوج خود باشد. در حقیقت جنگ چهل و سه  ساله ای که رژیم علیه زنان برپا کرده به یک نقطه بحرانی رسیده است.  زنان به ویژه زنان جوان  با روحیه جسورانه و فداکارانه  نه تنها در مقابل این حمله رذیلانه به عقب ننشسته اند بلکه به تعرض پرداخته و با برداشتن حجاب خود در کوچه و خیابان  به این کارزار زن ستیزانه پاسخی در خور داده اند.

جمهوری اسلامی و رهبر مرتجع ش به خیال خام خود تصور می کند که "خدای سال های 60 همان خدای امروز است" پس می توانند به سرکوب ها و قتل عام خود ادامه دهند. برای این مرتجعین خدای آن ها همان است، اما مردم خصوصا اکثریت آنان، دیگر همان مردم آن سال ها نیستند. مردمی که چهل و سه سال حکومت مرتجعانه، استثمارگرانه و خفقان آور مذهبی پر از فساد را تجربه کرده اند دیگر همان مردم نیستند. اگر بخش های وسیعی از مردم به عده ای مرتجع و فریبکار که رهبران دینی و مذهبی بودند در ابتدا اعتماد کردند و رژیم مرتجع  باسوء استفاده از این اعتماد  ده ها هزارنفر از جوانان انقلابی و کمونیست را قتل عام کردند، اگر با سوء استفاده از این اعتماد، ملت های تحت ستم کرد، عرب، بلوچ و ترکمن صحرا را سرکوب کردند، اگر به موقعیت فرودست زنان عمق بیشتری بخشید و به اجبار حجاب بر سر آنان نهادند.... دیگر چنین نیست و نخواهد بود.  در چهل و سه سال گذشته زنان با مبارزه و مقاومت خود زیر بار این حجم از فرودستی نرفتند و در شرایط عینی کنونی خشم و نفرت انباشته شده خود را در همه مبارزات ضد رژیم، در سر نکردن حجاب به طور گسترده نشان می دهند.

آن چه که باید تاکید شود این است که مقاومت و ضد حمله شجاعانه زنان پیامی فراتر از پاسخ به رژیم مستاصل جمهوری اسلامی را دربر دارد. رژیمی که از روی درماندگی کلیه مسایل جامعه از جمله فقر، گرانی، بیکاری، گرسنگی، بی خانمانی و لیست بالا بلندی از ستم و استثماری که اقشار و طبقات مختلف جامعه با آن روبرویند را رها کرده و در بحبوحه آن به صورت همه جانبه ای به کارزار زن ستیزانه روی آورده است.

هم توسل جستن رژیم مستاصل به این کارزار ضد زن  وهم مقاومت و مبارزه زنان شجاع در مقابل این کارزار بیانی است از شکست ایدئولوژیک این رژیم تئوکراتیک و مذهبی. رژیم سال ها مهم ترین تلاش و کوشش سیاسی و اقتصادی خود را برای تربیت نسل های جوان گذاشت که به ارزش های ایدئولوژیک رژیم تن دهند. اما نسل هایی که در حکومت مذهبی پرورش یافتند بیش از دیگران دریافتند که این همان ایدئولوژی است که ضدیت با توده های مردم را در سرلوحه خود دارد، همان ایدئولوژی است که آزادی توده ها را سلب کرده،  حقوق ملت های تحت ستم را لگد مال کرده است، زنان را از اولیه ترین حقوق خود محروم کرده است... بخوبی دریافتند که اتکاء بر همان ایدئولوژی است که قساوت و بی رحمی علیه طبقات فقیر و تحتانی را تولید می کند و دریافتند که اتکاء به همین ایدئولوژی است که فساد و ارتشاء را در بالاترین سطوح حکومتی می پراکند. آنانی که قرار بود با ایدئولوژی اسلامی پرورش یابند، خود قربانیان اصلی این دستگاه ایدئولوژیک ضد مردمی و استثماری شدند و علیه آن به پا خاسته اند. این یک شکست ایدئولوژیک برای یک رژیم درمانده است.

رژیم جمهوری اسلامی با اعلام جنگ علیه زنان بر مسند قدرت نشست. جنگی که هدفش تحکیم موقعیت فرودست زنان و تحقیر آنان در جامعه بوده است. فرودستی زنان و در حجاب قرار دادن آنان مهم ترین و عمده ترین بیان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است.  زنان با تظاهرات تاریخی خود در 8 مارس  57 علیه حجاب اجباری، رژیم تازه به قدرت رسیده و تازه نفس جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار کردند.  این مبارزه نشان از آن داشت که زنان به  سیاست های زن ستیزانه رژیم جمهوری اسلامی گردن نخواهند گذاشت . در 43 سال گذشته جمهوری اسلامی با تاکتیک ها و کارزار های زن ستیزانه خود به جنگ خود علیه زنان به صورت همه جانبه ای ادامه داده اما زنان علیرغم یک دوره کوتاه افت نسبی  در سال های 60 در مقابل حجاب و دیگر محدودیت ها علیه زنان مبارزه و مقاومت کرده اند و رژیم هرگز قادر نشد هدف خود و اراده مرتجعانه خود علیه زنان را به کرسی بنشاند.

اما در دی ماه 96 به موازات مبارزات توده ای در سراسر ایران و حال وهوای مبارزاتی آن زمان، زنانی شجاع با بیرون آوردن روسری خود با سری افراشته بر روی سکویی ایستاده و مبارزه زنان علیه جمهوری اسلامی را به مرحله نوینی رساندند. این حرکت جسورانه بیانی از کیفیت نوین مبارزه زنان علیه جمهوری اسلامی و بیانی از تحولات سیاسی جامعه علیه جمهوری اسلامی بود. به این معنی که مبارزه زنان دیگر نه در حالت تدافعی بلکه به حالت تعرضی جهش کرده است. جمهوری اسلامی که در موقعیت ورشکستگی سیاسی و ایدئولوژیک قرار گرفته بود در مقابل این ضد حمله جسورانه زنان واکنش نشان داد و مجازات های سنگینی را برای زنانی که حجاب از سر برداشته بودند، اعلام کرد. اما این مجازات ها دیگر کارساز نبود و مبارزه علیه حجاب اجباری وسعت بیشتر و بیشتری یافت.

شکی  نیست که رژیم برای حفظ  حجاب اجباری که در واقع حفظ پرچم ایدئولوژیک ش است کارزار های زن ستیزانه خود را ادامه خواهد داد. اما ایدئولوژی ای که در جامعه شکست خورده و پرچم آن پاره پاره شده است دیگر قابل وصله پینه نیست. جمهوری اسلامی هر چه تلاش بیشتری را از خود برای محدود کردن زنان و تحمیل حجاب اجباری نشان داده با شکست بیشتری روبرو شده است.

امروز دیگر روشن است که حجاب اجباری و موضوع زنان در کل به نقطه ضعف  و در همان زمان به شیشه عمر این رژیم تئوکراتیک بدل شده است. در نتیجه  رژیم مجبور است که برای بقای خود  با همین پرچم پاره  پاره  به جنگ خود علیه زنان ادامه دهد. به همان دلیلی که رژیم برای بقای خود مجبور است از این پرچم پاره پاره دفاع کند و در دفاع از آن به هر جنایتی دست زند، زنان نیز در خط مقدم این مبارزه می رزمند و عرصه را به معنای واقعی بر رژیم تنگ کرده اند.

اما از آن جا که این عرصه مبارزه یک جنگ واقعی و کلیدی در مبارزه مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی است حمایت همه جانبه از مبارزات زنان در صحنه مبارزه از اهمیت حیاتی برخوردارست. زنان نباید در صحنه مبارزه تنها بمانند. دیگر سکوت و بی عملی در مقابل مبارزات زنان وحقوق زنان جایز نیست. سال ها در مبارزات توده ای و هم چنین مبارزات متشکل اصناف و اقشار مختلف علیرغم طرح شعارهای متفاوت از خواسته های واقعی زنان و بخصوص خواسته مهم "نه به حجاب اجباری" خبری نبود. در هنگامی که در سال 96 زنان پیشرو بر روی سکویی حجاب خود را بر می داشتند و این زنان مورد حمله و هجوم مزدوران امنیتی قرار می گرفتند، دخالتی از جانب مردم و مردانی که نظاره گر بودند صورت نمی گرفت. 

اما این جو به صورت روز افزونی شکسته شده است و حمایت عملی مردان و مردم به طور کل از مقاومت و مبارزه زنان در مقابل حجاب اجباری بیشتر و بیشتر شده است. در مواردی هم مردم از بازداشت زنانی که به درستی در مقابل حجاب اجباری مقاومت و مبارزه می کنند با حمایت و دخالت خود جلوگیری کردند. این مسئله از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بنابراین سکوت در مورد خواسته ها ی زنان چه در مبارزات توده ای و چه در مبارزات اصناف و اقشار گوناگون باید شکسته شود. حمایت عملی از مبارزه زنان شجاع علیه حجاب اجباری نه تنها به پیشروی مبارزات زنان دامن می زند، بلکه به تعمیق مبارزات اقشار و طبقات مختلف علیه رژیم نیز کمک می کند. حمایت فعال از مبارزات زنان به راه اندازی مبارزه علیه تفکرات پدرسالارانه در صفوف مردم کمک خواهد کرد. حمایت و پشتیبانی عملی از زنان جسور که حجاب اجباری را بر نمی تابند، مبارزه ای است برای شکستن شیشه عمر رژیم که با چنگ و دندان در حال دفاع از آنست. درنتیجه دخالت فعال از جانب همه مردم به ویژه مردان از مبارزات زنان علیه حجاب اجباری و سایر عرصه های ستم  نه تنها کارزار زن ستیزانه جمهوری اسلامی را شکست سختی خواهد داد،  بلکه این مبارزه پیشروی مهمی را در جنبش های مبارزاتی علیه رژیم استثمار گر و زن ستیز به وجود خواهد آورد.

 

جمعی از کمونیست های انقلابی – ایران

20 تیر 1401

Website: www.jaka2020.com

Email: jaka.ir2020@gmail.com

Instagram: jaka.af_ir

Facebook: Jaka Af-Ir