به یاد رفیق کایپاکایا، رهبر آگاه، برجسته و شجاع  جنبش مائوئیستی ترکیه

رفیق کایپاکایا یکی از آگاه ترین، برجسته ترین و شجاع ترین رهبران جنبش کمونیستی ترکیه و منطقه است که زحمتکشان و کمونیست های ترکیه را علیه حاکمین استثمارگر و مستبد ترکیه و در میان آشفته بازاری از خط و خطوط انحرافی و رویزیونیستی متشکل کرد و حزب نوینی بر مبنای پیشرفته ترین درک از مارکسیسم تا آن زمان را به همراه یارانش بنیاد نهادند. آگاهی، برجستگی و شجاعت ابراهیم کایپاکایا محصول آگاهی او از مارکسیسم انقلابی، ماتریالیسم دیالکتیک و علم انقلاب بود که در انقلاب فرهنگی پرولتری چین تبلور یافته بود. به واقع  خط انقلابی و حزبی که ابراهیم  و یارانش بنیان نهادند، همانگونه که خود گفته بود «محصول انقلاب فرهنگی پرولتری »  بود، همان انقلابی که در سرلوحه مبارزات انقلابی دهه ۶۰ میلادی در جهان قرار داشت.

حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست لنینیست)، حزبی که ابراهیم و یارانش  بنیان نهادند با  مرزبندی علیه رویزیونیست های روسی که پیرو امپریالیست های حاکم در روسیه بودند، با مززبندی علیه رویزیونیست های شفق که علیرغم دفاع از چین در واقع پیرو خط راست و رویزیونیستی درون حزب کمونیست چین بودند و مرزبندی علیه  پیروان کوبا که مشی جدا از توده ها و وابستگی به روسیه را تبلیغ می کردند، را با خود همراه داشت. حزب کمونیست نوینی که بر اساس آخرین دستاوردهای پرولتاریا به رهبری صدر مائو که در پروسه انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریانی کیفیتی نوین یافته بود، تشکیل گردید. ابراهیم با درک عمیق علمی و انقلابی از کمونیسیم به بررسی واقعیات عینی جامعه ترکیه پرداخت و دولت حاکم را  دولت نمایندگان کمپرادور - فئودالهای وابسته به امپریالیسم تحلیل نمود و کمالیسم را "روح" این نظام ارتجاعی ارزیابی کرد. این تحلیل سریعاً به خط تمایز نیروهای اصیل انقلابی از رفرمیستها و رویزیونیستها بدل گشت و بر این اساس ترکیب طبقاتی جامعه ترکیه را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که مسئله ملت کورد در ترکیه و مبارزات عادلانه آنان، از نیروهای محرکه انقلاب دموکراتیک نوین تحت رهبری پرولیاریاست و حق آنان در تعیین سرنوشت خویش را به رسمیت شناخت. او بر اتحاد کارگران - دهقانان و دیگر زحمتکشان که از نظام حاکم رنج می بردند، تاکید گذاشت و راه انقلاب را «جنگ دراز مدت خلق تحت رهبری پرولیاریا» اعلام و  تدارک سیاسی ، ایدئولوژیک ، تشکیلاتی و نظامی آن را آغاز نمود. در حالیکه کار وبسیج  دهقانان و مبارزات نظامی علیه دولت حاکم با موفقیت به پیش می رفت، متاسفانه رفیق کایپاکایا در همان اوان مبارزات توسط دستگاه اطلاعاتی و نظامی ترکیه دستگیر شد و در ۵۱ سال پیش در چنین روزی در  ۱۸ ماه مه  سال ۱۹۷۳ در شکنجه گاهای زندانهای ترکیه به قتل رسید. این ضربه ای مهلک به کمونیسم انقلابی در ترکیه و نیز منطقه بود و هنگامی که با شکست پرولتاریا در چین بعد از مرگ مائو رهبر بزرگ انقلاب چین همراه شد،  تاثیرات مهلکی را بر خط انقلابی در ترکیه گذاشت و کمونیست های ترکیه را با چالش های مهم روبرو ساخت.

 کمونیست های ترکیه اگر چه در تلاش برای فائق آمدن بر این ضایعه مهم بودند اما سقوط بلوک  شرق که بورژوازی بین المللی آنرا « سقوط کمونیسم» جار زدند و با کارزارهای ممتد و یکپارچه ضد کمونیستی از نظام سرمایه داری جهانی و کلیه دستگاههای تبلیغاتی دنبال کردند، راه  تلاش برای فائق آمدن با انحرافات را دشوارتر و طولانی تر نمود.  حتی امکان جمعبندی های انحرافی در میان برخی مبنی بر  تقلیل دادن افق و آرمان های پرولتری ، و تقلیل مائوئیسم صرفا به مبارزه مسلحانه، و یا از طرف دیگر توهم به انتخابات را فراهم کرد وچالش های بیشتری را برای کمونیست ها فراهم نمود. این چالش های سیاسی پیوسته  با هجوم نظامی امنیتی دستگاه حاکم ترکیه اعم از کمالیست ها و یا اسلامیست ها همراه بوده است.

اما دستاوردهای انقلابی  ابراهیم کایپاکایا زنده است و راهنمایی ارزشمند برای جنبش کمونیستی در ترکیه و کمونیست های منطقه خواهد بود. هنگامی که این دستاوردها با آخرین و کاملترین جمعبندی ها و دستاوردهای پرولتاریای بین المللی تلفیق گردند پتانسیل آن را دارد که تاثیرات عظیمی بر کل پروسه انقلاب در ترکیه و منطقه  بگذارد!

به عبارت دیگر بذر خط مارکسیستی لنینیستی مائوئیستی که در آنزمان اندیشه مائو نامیده می شد و توسط ابراهیم و یاران و پیروانش در میان جوانان و مردم  ترکیه کاشته شده عمق یافته است و آرزوی حذف ومحو آن برای بورژوازی ترکیه، آرزویی است که به گور خواهد برد.

راه و روحیه و دستاوردهای پرولتری رفیق ابراهیم  کاپیاکایا همچنان روشنگر نبردهای امروزی کمونیست های ترکیه و منطقه است !

«جمعی از کمونیست های انقلابی – ایران»

«جمعی از کمونیست های انقلابی – افغانستان»

۱۸ مه ۲۰۲۴