مبارزه علیه اعدام  در خدمت به سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی

جامعه ما از خشم قتل عمد دولتی در غلیان است، قتل هایی که هم چنان ادامه دارد و  با اعدام چهار زندانی سیاسی کورد، وفا آذر بار، محسن مظلوم، پژمان فاتحی و محمد فرامرزی  که در کمتر از یک هفته پس از قتل حکومتی محمد قبادلو از دستگیر شدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ و فرهاد میر سلیم زندانی عقیدتی کورد  صورت گرفت مردم را به شدت خشمگین کرده است.  در پی این قتل های عمد مکرر اعتراضات در حال نزج است. این اعتراضات در پرتو پیام های سربداران جانباخته، ایستادگی، غرور و سرخم نکردن خانواده‌های جانباختگان و با پشتیبانی دیگر خانواده های دادخواه، اعتصابات سراسری نه صرفاً در کردستان، بلکه فراتر از آن، اعتراض و پشتیبانی وسیع مردم و و اشکال گوناگون مبارزه و اعتصاب غذای  زنان زندانی سیاسی و پیوستن دیگر زندانیان سیاسی به این حرکت  شجاعانه درون زندان ها ،  مبارزه علیه  اعدام به کیفیتی نوین ارتقاء یافته است.

ارتجاع بخوبی می داند که این قتل عمد جوانان ما تنفر از جمهوری اسلامی را بیشتر و عزم مردم در مبارزه برای سرنگونی انقلابی آن را تشدید خواهد نمود. اما جمهوری اعدامی برای بقاء خود راهی بغیر از اعدام و قتل مردم در مقابل خود نمی بیند به همین علت علیرغم مخالفت های شدید به کشتار جوانان از این طریق ادامه می دهد تا به رعب و وحشت در جامعه بیفزاید. در واقع جمهوری اسلامی اعدام را به ستون دیگری برای روی پا نگاه داشتن نظام پوسیده خود تبدیل کرده است.  اگر حجاب زنان به پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تبدیل شده است، اینک اعدام جوانان معترض و اساسن اعدام به همراه زندان و شکنجه های قرون وسطایی جنبه ی مهم اعمال قدرت جمهوری اسلامی علیه مردم شده است. به یک کلام اعدام نیز همچون حجاب اجباری به یک ضرورت برای رژیم بدل شده است و با توجه به محدودیت های رژیم بعید به نظر می رسد بخواهد و یا بتواند از آن دست بردارد، به همین علت است که می گوییم پایان اعدام ها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی ممکن است. همانگونه که جنبش قدرتمند زنان علیه حجاب اجباری در طول سال ها علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته است جنبش علیه اعدام که در حال نزج یابی است می تواند جبهه مهم و قدرت مند دیگری علیه جمهوری اسلامی باشد.

با ادامه و گسترش مبارزات علیه اعدام، می توان رژیم جمهوری اسلامی را در مقابل اعدام هریک از جوانان مبارز و معترض و همچنین همه جوانانی که فقر و دیگر شرایط رقت بار اجتماعی آنان را شکننده و در معرض قلدری و سرکوب های قرون وسطایی جمهوری اسلامی قرار داده است، مجبور به پرداخت هزینه گزافی نمود. به عبارت دیگر می توان این مبارزات را در خدمت به تحول فکری در جامعه، ایجاد فضای مبارزاتی و سرنگونی جمهوری اسلامی تشدید کرد.

مرتجعین در ادامه قتل های حکومتی حامی رژیم می باشند. امپریالیست های چینی که خود به همراه جمهوری اسلامی در صدر جدول کشورهای اعدامی قرار دارد به همراه روسیه امپریالیستی کوچکترین مخالفتی با جمهوری اسلامی در این اعدام ها ندارند. کشورهای امپریالیستی غربی علیرغم تضادهایی که ممکن است در عرصه فعالیت های منطقه ای با جمهوری اسلامی داشته باشند از این قتل ها با سکوت رضایتمند خود حمایت می کنند. سلطنت طلبان نیز در  راستای مواضع امپریالیست های غربی و در همگامی با جمهوری اسلامی از طریق سایبری ها و عناصر معلوم الحال خود خشنودی خود را از این اعدام ها نیز علنن اعلام می کنند. اما در نقطه مقابل تشدید مبارزه علیه اعدام از جمله مبارزاتی است که پتانسیل متحد کردن نه تنها اقشار وسیع جامعه بویژه تهیدستان شهر و روستا را به طور وسیع در بر دارد، بلکه می تواند بر افکار عمومی مردم مترقی و آزادیخواه در سراسر جهان تاثیر گذاشته و حمایت و همبستگی آنان را جلب نماید.

اعتراضات اقشار مختلف مردم دراین رابطه و گسترده تر شدن آن، میدان عملکرد ارتجاع را محدود تر خواهد کرد و وحدت اراده مردم برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را گسترش می دهد. وظیفه هر انسان متعهد و متنفر از جنایات رژیم است که در شعله ورتر شدن این مبارزات نقش فعال داشته و به صفوف اعتراضات با هدف سرنگونی کل نظام، به هر شکل ممکن پیوسته و از آن پشتیبانی فعال نماید! خون جانباختگان راه انقلاب در رگ های ادامه دهندگان آرمان های رهایی بخش آنان جاری خواهد بود و این گونه به زندگی ادامه خواهد داد!  باشد تا جامعه آینده ای که با راه و یاد جانباختگان و مبارزات کارگران و زحمتکشان بر ویرانه های نظام ستمگر و استثمار گر جمهوری اسلامی ساخته می شود، نه تنها از شکنجه و اعدام رها می گردد ، بلکه ابراز عقیده نه تنها جزیی از پویایی و تکامل جامعه خواهد شد بلکه به رها شدن از هر گونه ستم و استثمار یاری می رساند.

جمعی از کمونیستهای انقلابی - ایران

۱۰ بهمن ۱۴۰۲

سایت : www.jaka2020.com

ای میل: jaka.ir۲۰۲۰@gmail.com